தமிழ்
English
Contact
Wednesday 13th December 2017    
සයිටම් පිළිබද කමිටුව ෙගන අා වාර්තාව පිළිගත ෙනාහැකියි – වෙෙද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව « Lanka Views | Views of the truth

සයිටම් පිළිබද කමිටුව ෙගන අා වාර්තාව පිළිගත ෙනාහැකියි – වෙෙද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවසයිටම් අායතනය පිළිබද විසදුම් ෙගන ඒන්නට පත් කළ බව කියන ජනාධිපති කමිටුවට සම්බන්ධ පස් ෙදනාම සයිටම් අායතනය අාරක්ෂා කරන ස්ථාවරයක සිටින බැවින් ඒම වාර්තාව පිලිගත ෙනාහැකි බව ෙවෙද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව පවසයි.

සැප්තැම්බර් මස 11 වැනිදා හර්ෂ ද සිල්වා විසින් ඒම කමිටු වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට ලබා දුන් වාර්තාව ඒ්කපාර්ශ්විකව පැමිනි නිගමන ප්‍රමාණයක් බවද ඒම කමිටුවේ වැඩබලන කැදවුම්කරු සුසිත ප්‍රියංකර පවසයි.

“සයිටම් අායතනය පිළිබද ගැටලුවට විසදුම් ෙහායන්න පත් කළා කියන ෙම් කමිටුව ඒම ගැටලුව ගැන අවධානයකින් අරගලයක නිරත ෙවලා ඉන්න ෙෙවද්‍ය ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව ෙවනුෙවන් හඩ නගන ෙෙවද්‍ය ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරි කමිටුවට සාකච්චාවක් ලබා දුන්ෙන නෑ. සියලු පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡාවකින් පසුව වාර්තාවක් සකස් කරන බව මුලින් අදහස් ප්‍රකාශ වුවත් ඒම කමිටුව විසින් අවම වශෙයන් රජයේ ෙෙවද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ අදහස් පවා ඒකතු කරෙගන නැහැ. සයිටම් පිළිබද විසදුමක් ඉලක්ක කරෙගන පිහිටුවන බව කිව්වට ෙම් කමිටුවම සයිටම් අායතනයට පක්ෂයි.” ඒ් පිළිබද තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් වැඩබලන කැදවුම්කරු සුසිත ප්‍රියන්කර සදහන් කරයි. ෙෙවද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 7000ට අධික පිරිසක් සයිටම් ගැටලුවට විසදුම් ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලමින් මාස ගණනක් පන්ති වර්ජනයක නිරත ෙවති. ෙෙවද්‍ය පීඨ අාචාර්යවරු පැමිණ සිටින ස්ථාවරයද සයිටම් අායතනය වසාදැමීෙමන් ෙමපිට විසදුමක් නැති බවයි. ඒහෙත් අාණ්ඩුව ඒ් කිසිවක් ෙනාසලකමින් දිගින් දිගටම සයිටම් අායතනය අාරක්ෂා කරන පිළිෙවතක සිටින බව ෙෙවද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව ෙචා්දනා කරයි.