අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය විමර්ශන අංශෙයේ නිලධාරීන් මිග් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත  සැකකරු  සමඟ පරීක්ෂණවල ප්‍රගතිය දැක්වෙන බී වාර්තාවක් මගින් කරුණු  ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ රතු වරෙන්තු ලැබ සිටි, ඔහු නීතිපති උපදෙස් ලැබුණු පසු කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත්  කිරීමට නියමිතය.