ලලිත් හා කුහන් අතුරුදන්කිරීම – ගෝඨාභය අභියාචනාධිකරණයේ හැංගෙයි!

ලලිත් හා කුහන් අතුරුදන් කිරීම සම්බන්ධ නඩුවට යන්නට අවශ්‍ය නැති බව පවසා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් අභියාචනාධිකරණය දුන් නියෝගය අධිකරණය ඉදිරියට නොයන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කිරීමකට සමාන බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය පවසයි. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවක සාක්ෂිකරුවක් ලෙස පෙනී නොසිට පිළිගත නොහැකි හේතු දැක්වීමෙන් පෙනී යන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අධිකරණයට නොයා හැංගීමට දරණ උත්සාහයක් බවටද අදහස් මතුවී තිබේ. … Continue reading ලලිත් හා කුහන් අතුරුදන්කිරීම – ගෝඨාභය අභියාචනාධිකරණයේ හැංගෙයි!